Dom Socjalny przy ul. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu jest placówką wsparcia całodobowego, przeznaczoną dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Domu Socjalnym przebywają przede wszystkim osoby dorosłe, w tym usamodzielniane osoby bezdomne, kontynuujące proces wychodzenia z bezdomności.
Celem funkcjonowania Domu Socjalnego jest reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców oraz integracja ze społecznością lokalną.
Administratorem Dom Socjalnego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. W imieniu Administratora Domem kieruje Koordynator wyznaczony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. W Domu Socjalnym pracuje także:
- Pracownik socjalny,
- Instruktor reintegracji zawodowej.
Kadrę Domu Socjalnego uzupełniają opiekunowie, a także specjaliści, realizujący wsparcie merytoryczne, przewidzine w prowadzonych projektach socjalnych.

W ramach struktury mieszkalnej w Domu Socjalnym wydzielone są następujące pomieszczenia:
- 3 mieszkania chronione wieloosobowe,
- 2 mieszkania chronione o charakterze interwencyjnym,
- 2 lokale socjalne,
- 8 pomieszczeń tymczasowych.

Pomoc w postaci mieszkania chronionego przyznawana jest osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Chcąc ubiegać się o mieszkanie chronione trzeba spełniać przynajmniej jedną z w/w przesłanek. Przy przyznaniu mieszkania chronionego uwzględniane są również dodatkowe okoliczności, w tym pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych i aktywne podejmowanie działań na rzecz wyjścia z problemu bezdomności, udział w projektach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, aktywność w zakresie działań mających na celu usamodzielnienie się od systemu pomocy społecznej itp. Następnie niezbędne jest wypełnienie wspólnie z Pracownikiem socjalnym tutejszego Domu Socjalnego, stosownego wniosku oraz Karty uzgodnień wraz z Załącznikiem nr 1, w którym określane są formy wsparcia, jakimi zostanie objęta osoba kierowana do mieszkania chronionego, a także przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, na podstawie którego wydawana jest decyzja administracyjna, kierująca do mieszkania chronionego.
Decyzję administracyjną o skierowaniu do mieszkania chronionego wydaje się osobie pełnoletniej na czas określony. Po zakończonym okresie pobytu wskazanym w decyzji osoba może ubiegać się o ponowne skierowanie do mieszkania chronionego spełniając powyższe czynności.

Mieszkanie o charakterze interwencyjnym zostało stworzone dla osoby będącej ofiarą przemocy, jak również dla osoby oczekującej na przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Charakter intwerwencyjny oznacza krótkotrwały pobyt, do czasu objęcia wsparciem właściwym, wynikającym z aktualnej sytuacji życiowej osoby wymagającej wsparcia. Także pobyt w tym mieszkaniu jest przyznawany na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe są to jednopokojowe pomieszczenia. Prawo zasiedlenia powyższych pomieszczeń mają osoby posiadające aktualną umowę najmu, zawartą
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Umowa najmu jest podpisywana na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim. Wniosek o przydział lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego składa się w w/w Wydziale.

Formy pomocy:
Mieszkańcy Domu Socjalnego objęci są „Programem pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015-2020”, w ramach którego prowadzone są działania w obszarze pracy socjalnej, terapii uzależnień, terapii zajęciowej i instruktażu zawodowego. Powyższy program ma jednakże znacznie szerszy zasięg, część działań skierowanych jest do mieszkańców miasta Oświęcim.
W ramach powyższego Programu corocznie w Domu Socjalnym realizowane są projekty socjalne, których głównym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Oświęcimia, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społecznej i oddziaływań profilaktycznych. W roku 2016 był realizowany projekt pn. „Najlepszy czas na działanie jest teraz!”. Natomiast w bieżącym roku został uruchomiony projekt socjalny pn. „Bądź silny! Nigdy nie wiesz kogo inspirujesz”, w ramach którego prowadzone są następujące działania:

- Edukacyjne - mające na celu zdobycie umiejętności manualnych, rozwinięcie kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wzięcie udziału w zajęciach kulinarnych czy rekodzielniczych, trening budżetowy, czy też zajęcia, których celem będzie poprawa estetyki otoczenia budynku Domu Socjalnego.

- Środowiskowe - w ramach których ważnym elementem będzie rozwijanie umiejętności współpracy, a także promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Wśród zaplanowanych dziłań znalazły się: Śniadanie Wielkanocne, Wigilia, ognisko integracyjne wraz z grami zespołowymi i integracyjnymi, „Dzień Sąsiada”, czy też wycieczka edukacyjna.

- Terapeutyczne – których celem jest wspieranie osób borykających się z uzależnieniem
w zakresie prowadzenia trzeźwego trybu życia poprzez indywidualne konsultacje, wykłady profilaktyczne, grupę samopomocową o charakterze edukacyjnym. Powyższymi działaniami objęte są również osoby bezdomne przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych, a także mieszkańcy miasta Oświęcim.

Dane teleadresowe:
Dom Socjalny w Oświęcimiu
ul. Leszczyńskiej 2
32 – 600 Oświęcimia
tel. 533 220 617
Pracownicy:
Justyna Orlanka – Pracownik socjalny
Godziny pracy:
poniedziałek 7.00 – 15.00
wtorek 7.00 – 15.00
środa 7.00 – 15.00
czwartek 7.00 – 15.00
piątek 7.00 – 15.00

Koordynator Sekcji Pomocy Instytucjonalnej: Ewa Ocylok - Starszy specjalista pracy socjalnej
ul. Sobieskiego 15b
pok. 13
tel. (033) 847 90 25, 790 517 196.