Administratorem Domu Socjalnego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. W imieniu Administratora Domem kieruje Koordynator wyznaczony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. W Domu Socjalnym przebywają przede wszystkim osoby dorosłe, w tym usamodzielniane osoby bezdomne, kontynuujące proces wychodzenia z bezdomności.
Celem pracy realizowanej w Domu Socjalnym jest reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców oraz integracja ze społecznością lokalną.
W Domu Socjalnym funkcjonuje biuro, w którym pracują:
- Pracownik socjalny,
- Opiekun.
Kadrę Domu Socjalnego uzupełniają opiekunowie, a także specjaliści, realizujący wsparcie merytoryczne, przewidziane w prowadzonych programach i projektach socjalnych.
W Domu Socjalnym funkcjonują następujące pomieszczenia mieszkalne:
- 2 lokale socjalne,
- 8 pomieszczeń tymczasowych,
- 3 mieszkania chronione treningowe wieloosobowe.

Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe
To jednopokojowe pomieszczenia mieszkalne z wspólną łazienką. Prawo zasiedlenia powyższych pomieszczeń mają osoby posiadające aktualną umowę najmu, zawartą z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Umowa najmu jest podpisywana na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim. Wniosek o przydział lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego składa się w w/w Wydziale.

Mieszkanie chronione treningowe
W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych
w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym wydawana jest przez tutejszy Ośrodek po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.

Powyższe uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą:
1) celu pobytu;
2) okresu pobytu;
3) rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia;
4) odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia;
5) sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym;
6) zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym treningowym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin. Zasady odpłatności określa Uchwała Nr XIV/253/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu (link do uchwały).

Formy pomocy:
Mieszkańcy Domu Socjalnego objęci są „Programem pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015-2020”, w ramach którego prowadzone są działania w obszarze pracy socjalnej, terapii uzależnień, terapii zajęciowej i instruktażu zawodowego. Powyższy program ma jednakże znacznie szerszy zasięg, część działań skierowanych jest do mieszkańców miasta Oświęcim.
W ramach powyższego Programu corocznie w Domu Socjalnym realizowane są projekty socjalne, których głównym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Oświęcimia, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społecznej i oddziaływań profilaktycznych. W ramach projektów prowadzone są działania:
- Edukacyjne - mające na celu zdobycie umiejętności manualnych, rozwinięcie kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wzięcie udziału w zajęciach kulinarnych czy rekodzielniczych, trening budżetowy, czy też zajęcia, których celem będzie poprawa estetyki otoczenia budynku Domu Socjalnego itp.
- Środowiskowe - w ramach których ważnym elementem będzie rozwijanie umiejętności współpracy, a także promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Wśród zaplanowanych działań znalazły się: Śniadanie Wielkanocne, Wigilia, ognisko integracyjne wraz z grami zespołowymi i integracyjnymi itp.
- Profilaktyczne – których celem jest wspieranie osób borykających się z uzależnieniem
w zakresie prowadzenia trzeźwego trybu życia poprzez indywidualne konsultacje, wykłady profilaktyczne, warsztaty. Powyższymi działaniami objęte są również osoby bezdomne przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych, a także mieszkańcy miasta Oświęcim.

W Domu Socjalnym pracują:
Starszy pracownik socjalny i Opiekunowie

Dane kontaktowe:
Dom Socjalny w Oświęcimiu
tel. 533 220 617
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Koordynator Sekcji Pomocy Instytucjonalnej, w ramach której funkcjonuje Dom Socjalny: Ewa Ocylok - Starszy specjalista pracy socjalnej
ul. Sobieskiego 15b, tel. 790 517 196.