Dom Socjalny przy ul. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu jest placówką wsparcia całodobowego, przeznaczoną dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Domu Socjalnym przebywają przede wszystkim osoby dorosłe, w tym usamodzielniane osoby bezdomne, kontynuujące proces wychodzenia z bezdomności.
Celem funkcjonowania Domu Socjalnego jest reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców oraz integracja ze społecznością lokalną.
Administratorem Dom Socjalnego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. W imieniu Administratora Domem kieruje Koordynator wyznaczony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. W Domu Socjalnym pracuje także:
- Pracownik socjalny,
- Instruktor reintegracji zawodowej.
Kadrę Domu Socjalnego uzupełniają opiekunowie, a także specjaliści, realizujący wsparcie merytoryczne, przewidzine w prowadzonych projektach socjalnych.

W ramach struktury mieszkalnej w Domu Socjalnym wydzielone są następujące pomieszczenia:
- 3 mieszkania chronione wieloosobowe,
- 2 lokale socjalne,
- 8 pomieszczeń tymczasowych.

Pomoc w postaci mieszkania chronionego przyznawana jest osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Chcąc ubiegać się o mieszkanie chronione trzeba spełniać przynajmniej jedną z w/w przesłanek. Przy przyznaniu mieszkania chronionego uwzględniane są również dodatkowe okoliczności, w tym pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych i aktywne podejmowanie działań na rzecz wyjścia z problemu bezdomności, udział w projektach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, aktywność w zakresie działań mających na celu usamodzielnienie się od systemu pomocy społecznej itp. Następnie niezbędne jest wypełnienie wspólnie z Pracownikiem socjalnym tutejszego Domu Socjalnego, stosownego wniosku oraz Karty uzgodnień wraz z Załącznikiem nr 1, w którym określane są formy wsparcia, jakimi zostanie objęta osoba kierowana do mieszkania chronionego, a także przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, na podstawie którego wydawana jest decyzja administracyjna, kierująca do mieszkania chronionego.
Decyzję administracyjną o skierowaniu do mieszkania chronionego wydaje się osobie pełnoletniej na czas określony. Po zakończonym okresie pobytu wskazanym w decyzji osoba może ubiegać się o ponowne skierowanie do mieszkania chronionego spełniając powyższe czynności.

Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe są to jednopokojowe pomieszczenia. Prawo zasiedlenia powyższych pomieszczeń mają osoby posiadające aktualną umowę najmu, zawartą
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Umowa najmu jest podpisywana na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim. Wniosek o przydział lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego składa się w w/w Wydziale.

Formy pomocy:
Mieszkańcy Domu Socjalnego objęci są „Programem pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015-2020”, w ramach którego prowadzone są działania w obszarze pracy socjalnej, terapii uzależnień, terapii zajęciowej i instruktażu zawodowego. Powyższy program ma jednakże znacznie szerszy zasięg, część działań skierowanych jest do mieszkańców miasta Oświęcim.
W ramach powyższego Programu corocznie w Domu Socjalnym realizowane są projekty socjalne, których głównym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Oświęcimia, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społecznej i oddziaływań profilaktycznych. W roku 2016 był realizowany projekt pn. „Najlepszy czas na działanie jest teraz!”. Natomiast w bieżącym roku został uruchomiony projekt socjalny pn. „Bądź silny! Nigdy nie wiesz kogo inspirujesz”, w ramach którego prowadzone są następujące działania:

- Edukacyjne - mające na celu zdobycie umiejętności manualnych, rozwinięcie kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wzięcie udziału w zajęciach kulinarnych czy rekodzielniczych, trening budżetowy, czy też zajęcia, których celem będzie poprawa estetyki otoczenia budynku Domu Socjalnego.

- Środowiskowe - w ramach których ważnym elementem będzie rozwijanie umiejętności współpracy, a także promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Wśród zaplanowanych dziłań znalazły się: Śniadanie Wielkanocne, Wigilia, ognisko integracyjne wraz z grami zespołowymi i integracyjnymi, „Dzień Sąsiada”, czy też wycieczka edukacyjna.

- Terapeutyczne – których celem jest wspieranie osób borykających się z uzależnieniem
w zakresie prowadzenia trzeźwego trybu życia poprzez indywidualne konsultacje, wykłady profilaktyczne, grupę samopomocową o charakterze edukacyjnym. Powyższymi działaniami objęte są również osoby bezdomne przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych, a także mieszkańcy miasta Oświęcim.

Dane teleadresowe:
Dom Socjalny w Oświęcimiu
ul. Leszczyńskiej 2
32 – 600 Oświęcimia
tel. 533 220 617
Pracownicy:
Justyna Orlanka – Pracownik socjalny
Godziny pracy:
poniedziałek 7.00 – 15.00
wtorek 7.00 – 15.00
środa 7.00 – 15.00
czwartek 7.00 – 15.00
piątek 7.00 – 15.00

Koordynator Sekcji Pomocy Instytucjonalnej: Ewa Ocylok - Starszy specjalista pracy socjalnej
ul. Sobieskiego 15b
pok. 13
tel. (033) 847 90 25, 790 517 196.