Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim realizuje:

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SPRAW ALIMENTACYJNYCH MOPS

Siedziba działu:

ul. Partyzantów 1, 32-600 Oświęcim

 

Obsługa stron:

Poniedziałek 1100- 1400

Wtorek 1200 - 1700

Środa - DZIEŃ WEWNĘTRZNY

Czwartek 1100- 1400

Piątek 700- 1100

Kontakt fundusz alimentacyjny:

tel. 033/841 17 65; 033/841 17 66

fax. 033/844 71 97

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - informacje ogólne:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek do organuwłaściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
Okres świadczeniowy obejmuje miesiące od października danego roku kalendarzowego do końca września następnego roku kalendarzowego.
Terminy składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.
Wymagane dokumenty:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata nastpują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego w przypadku spełnienia przesłanek określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .
Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
(tj. kserokopię dowodu osobistego, którą potwierdzi za zgodność z oryginałem pracownik podmiotu realizującego świadczenia rodzinne);
2. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
3. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

4. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
- zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
     - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
     - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

INFORMACJA
Wnioski o przyznanie:
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego),świadczenia rodzicielskiego,świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą być składane elektronicznie za pośrednictwem PIU Emp@tia pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl