OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przedstawia ofertę pracy na wolne stanowisko Pracownika socjalnego (Dział Pomocy Środowiskowej, Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej) - liczba stanowisk: 1, pełny wymiar czasu pracy

Ogłoszenie o nabrze.


 

OGŁOSZENIE

Mając na względzie art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że poszukuje rodzin chętnych świadczenia pomocy (przy współpracy asystenta rodziny) rodzinom przeżywającym trudności.
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych w rodzinach objętych wsparciem.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka;
• prowadzeniu gospodarstwa domowego;
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika OPS wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzina wspierająca realizuje zadania nieodpłatnie w oparciu o umowę cywilnoprawną określającą zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do nawiązania kontaktu z pracownikiem MOPS w Oświęcimiu, tj.:
•Panią Marzeną Nawracaj nr tel. 33/ 844 73 96


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przedstawia ofertę pracy na wolne stanowisko Pracownika socjalnego (Schronisko dla osób bezdomnych) liczba stanowisk – 1, pełny wymiar czasu pracy

Ogłoszenie o naborze


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przedstawia ofertę pracy na wolne stanowisko Pracownika socjalnego liczba stanowisk – 1, pełny wymiar czasu pracy

Ogłoszenie o naborze