Przechwytywanaie

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przyznanych decyzjami administracyjnymi dla osób kwalifikujących się do Programu „Opieka 75+” na rok 2021 jest dofinansowana ze środków budżetu państwa (dotacja otrzymana od Wojewody Małopolskiego).


 

Przechwytywanaie

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (otrzymane od Wojewody Małopolskiego), w kwocie 348.867,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), tj. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 436.083,75 zł.


 

Przechwytywanaie

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (otrzymane od Wojewody Małopolskiego), w kwocie 267.429,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 424.491,00 zł.


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że realizuje na terenie Miasta Oświęcim Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 r. (dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego).
Kierując się troską o dobro i bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców Miasta Oświęcim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przypomina o konieczności wylegitymowania przez Seniora osoby wskazanej przez tut. Ośrodek jako wykonującej usługę wsparcia – przed przekazaniem jej środków finansowych oraz listy zakupów. Imię i nazwisko osoby wykonującej zakupy jest podawane Seniorowi w rozmowie telefonicznej z pracownikiem socjalnym Ośrodka, w trakcie której ustalany jest sposób udzielania wsparcia. W przypadku powzięcia przez Seniora wątpliwości co do tożsamości ww. osoby, należy niezwłocznie skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pod numerem 33/847-90-21 (w celu dokonania stosownej weryfikacji), a w razie powzięcia podejrzenia próby wyłudzenia środków finansowych od Seniora należy niezwłocznie zawiadomić Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu.


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że podjął działania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Strategicznym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie (np. poprzez wsparcie rodziny) zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, iż gmina Miasto Oświęcim uczestniczy w opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019 – 2020, który jest realizowany w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pilnie poszukuje kandydata/ki na objęcie funkcji kuratora dla starszej osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.
Kuratorem może zostać osoba, która:
1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora.
Kandydaci spełniający ww. wymogi i zainteresowani pełnieniem funkcji kuratora dla ww. osoby, proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Jana III Sobieskiego 15b, 32 – 600 Oświęcim, tel. 033/847-90-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że z dniem 01.01.2021 nie będzie prowadził obsługi kasowej.
Prosimy o przedkładanie pracownikom prowadzącym postępowania numeru rachunku bankowego do realizacji świadczeń.


OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje o prowadzonym naborze wniosków do Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodziców dzieci w wieku do lat 3. Realizatorem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są od dnia 08 lipca 2020r. do 26 sierpnia 2020r. do godz. 16:00.
Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinasowania kosztów zatrudnienia Niani zapraszamy rodziców najmłodszych dzieci, którzy ze względu na konieczność sprawowania nad nimi opieki nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, w szczególności kobiet, osób pozostających bez pracy, samotnie wychowujących dzieci, rodziców z niepełnosprawnościami lub wychowujących dzieci niepełnosprawne.
Szczegółowe informacje nt. Projektu znajdą Państwo na stronie:
www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0”.

Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

niania


Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.
Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia niani - w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w oparciu o kryteria opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w poszczególnych gminach województwa małopolskiego.
Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.
W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 500 zł/mc lub 2 100 zł/mc, okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Podwyższona kwota wsparcia będzie przysługiwała rodzicowi/opiekunowi uprawnionemu do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W projekcie weźmie udział minimum 650 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, z czego ok. 90% osób znajdzie pracę, powróci do niej lub będzie jej aktywnie poszukiwało po opuszczeniu programu.
Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 m.in. poprzez:
- możliwość zgłoszenia się do Projektu osób bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności
- preferowanie podczas rekrutacji rodziców z niepełnosprawnościami oraz rodziców dzieci w wieku do lat 3 wymagających szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności (przyznawanie dodatkowych punktów na etapie oceny wniosków)
- uwzględnienie we wzorze wniosku o przyznanie wsparcia możliwości zgłoszenia specjalnych potrzeb (dostosowania przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienia tłumacza migowego, druku materiałów powiększoną czcionką i innych specjalnych potrzeb)
- analizę zgłoszonych specjalnych potrzeb i dostosowanie do nich działań realizowanych w ramach Projektu
- lokalizację Biura Projektu (na parterze budynku dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
- przekazywanie informacji o Projekcie w szczególności organizatorom działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami
- udostępnienie Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie w wersji dla osób niedowidzących (powiększona czcionka) oraz zastosowanie dostępnej formuły przekazu treści
- dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.0, w szczególności do korzystania z niej przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu (wersja tekstowa i audio)
- udział pracowników Projektu w szkoleniach z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz z zakresu przygotowywania materiałów dostępnych dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.
Okres realizacji projektu: 1.08.2018 r. – 30.09.2021 r.
Wartość projektu: 22 054 335,60 zł, w tym 16 863 600,00 zł, tj. 76,46% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat

Ulotka


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pilnie poszukuje kandydata/ki na objęcie funkcji kuratora dla starszej osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.
Kuratorem może zostać osoba, która:
1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora.
Kandydaci spełniający ww. wymogi i zainteresowani pełnieniem funkcji kuratora dla ww. osoby, proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Jana III Sobieskiego 15b, 32 – 600 Oświęcim, tel. 033/847-90-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..