OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, iż gmina Miasto Oświęcim uczestniczy w opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019 – 2020, który jest realizowany w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

LogoAsystent


Przedmiotowy Program ma na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu prowadzi nabór osób świadczących usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, którym może zostać osoba:
- która posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej; lub
- z wykształceniem przynajmniej średnim, która posiada co najmniej roczne (udokumentowane) doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Osoby, które posiadają powyższe kwalifikacje, zainteresowane nawiązaniem współpracy jako asystent osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawne proszone są o zgłaszanie swoich ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15b.

Ponadto, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przyjmowane są zgłoszenia uprawnionych osób niepełnosprawnych, które zainteresowane są korzystaniem z usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Zgłoszenia są przyjmowane na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia dostępnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, na stronie Ośrodka w zakładce „Pliki do pobrania” oraz pod wskazanym linkiem:


https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
- wyjściu, powrocie oraz (lub) dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
- załatwieniu spraw urzędowych;
- nawiązaniu kontaktu (współpracy) z różnego rodzaju organizacjami;
- korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Program przewiduje, że jego uczestnik nie powinien ponosić odpłatności za usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, a limit godzin usług Asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Ponadto, usługi Asystenta będą realizowane w godzinach od 7:00 do 22:00, przez siedem dni w tygodniu, a wynagrodzenie za realizację usług Asystenta nie powinno przekroczyć 30 zł brutto za godzinę pracy.