OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Obywatelstwo polskie
 • Stałe zameldowanie na terenie miasta Oświęcim
 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Pełnia praw publicznych
 • Nieposzlakowana opinia
 • Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonych w ogłoszeniu
 • Znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem opieki prawnej/kurateli
 • Znajomość problematyki niepełnosprawności
 • Umiejętność poruszania się w obszarze instytucji wspierających

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego/kuratora należy:

 • Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
 • Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym
 • Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 • Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Podanie/list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/kurateli
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje - oryginały do wglądu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społęcznej w Oświęcimiu, ul. Sobieskiego 15B, w Sekretariacie w zaklejonej kopercie z dopiskiem "OPIEKUN".