OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w oparciu o art.29 ust.1 i ust.2 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz.U. z 2015r., poz.332) poszukuje rodzin do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie objętej wsparciem w:
- opiece i wychowaniu dziecka,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca realizuje zadania nieodpłatnie w oparciu o umowę cywilnoprawną określającą zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do nawiązania kontaktu z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, tj.:

- Panią Marzeną Nawracaj nr tel. 33/ 844 73 96
- Panią Bożeną Kochman nr tel. 33/ 844 73 96