OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że z dniem 1 października b.r. zaczyna obowiązywać przyjęty uchwałą Nr LII/1007/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. lokalny program pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych, takich jak: ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.


Program powyższy przyjęty został na okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 marca 2023 r., a jego celem jest zniwelowanie skali dwóch ważnych problemów. Z jednej strony ma prowadzić do ograniczenia ubóstwa poprzez udzielenie wsparcia najuboższym mieszkańcom miasta ponoszącym zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania, a z drugiej strony ma zachęcać kolejnych mieszkańców do zmiany dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden ze wskazanych powyżej systemów ekologicznych, tym samym przyczyniając się do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Oświęcim.
O wsparcie w ramach programu będą mogły ubiegać się osoby, które faktycznie zamieszkiwały i zamieszkują w lokalu mieszkalnym, w którym dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania nie wcześniej niż 25 lutego 2015 r. Ponadto osoby te muszą ponosić koszty związane z ogrzewaniem lokalu mieszkalnego, który zamieszkują oraz spełniać kryterium dochodowe. Aby zwiększyć krąg osób uprawnionych do skorzystania z proponowanego wsparcia, w uchwale wprowadzającej program, podwyższono kryterium dochodowe do 150% aktualnej wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Od 1 października 2018 r. kryterium to kształtuje się na poziomie:
- 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, podwyższone do 150% wynosi 1051,50 zł,
- 528,00 zł dla osoby w rodzinie, podwyższone do 150% wynosi 792,00 zł.
W przypadku osób/rodzin, których dochód nie przekracza 100% aktualnej wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, maksymalna wysokość wsparcia w ramach programu może być udzielona do kwoty 500,00 zł na kwartał w okresie grzewczym. W przypadku natomiast osób/rodzin, których dochód jest wyższy niż 100% aktualnej wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, ale nie przekracza 150% tego kryterium, wsparcie może być udzielone do kwoty 300,00 zł na kwartał w okresie grzewczym.
Wnioski o pomoc w ramach programu na pierwszy kwartał w bieżącym okresie grzewczym (kwartał A) można składać w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października b.r., natomiast na drugi kwartał w bieżącym okresie grzewczym (kwartał B) od dnia 2 stycznia do dnia 31 stycznia 2019 r.
Szczegółowe zasady korzystania z programu określa uchwała Nr LII/1007/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych (Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2018 r. poz. 6041). Dodatkowych informacji na temat realizacji w/w programu udzielać będą pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu prowadzący postępowanie w sprawie uzyskania wsparcia w ramach programu.