OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pilnie poszukuje kandydata/ki na objęcie funkcji kuratora dla starszej osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.
Kuratorem może zostać osoba, która:
1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora.
Kandydaci spełniający ww. wymogi i zainteresowani pełnieniem funkcji kuratora dla ww. osoby, proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Jana III Sobieskiego 15b, 32 – 600 Oświęcim, tel. 033/847-90-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


OGŁOSZENIE

Mając na względzie art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że poszukuje rodzin chętnych świadczenia pomocy (przy współpracy asystenta rodziny) rodzinom przeżywającym trudności.
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych w rodzinach objętych wsparciem.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
• opiece i wychowaniu dziecka;
• prowadzeniu gospodarstwa domowego;
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika OPS wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzina wspierająca realizuje zadania nieodpłatnie w oparciu o umowę cywilnoprawną określającą zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do nawiązania kontaktu z pracownikiem MOPS w Oświęcimiu, tj.:
•Panią Marzeną Nawracaj nr tel. 33/ 844 73 96


 

OGŁOSZENIE (nieaktualne)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osoby ubiegającej się


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osoby ubiegającej się


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej - Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osoby ubiegającej się


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osoby ubiegającej się

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że na terenie miasta Oświęcim obowiązuje przyjęty uchwałą Nr LII/1007/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. lokalny program pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych, takich jak: ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że z dniem 1 października b.r. zaczyna obowiązywać przyjęty uchwałą Nr LII/1007/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. lokalny program pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych, takich jak: ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.