OGŁOSZENIE

Miasto Oświęcim uruchamia PUNKT POMOCY RZECZOWEJ DLA OSÓB Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH W OŚWIĘCIMIU. Wznowienie działalności Punktu, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, związane jest z pozyskaniem darów rzeczowych przekazanych przez mieszkańców miasta Oświęcim.

Punkt zostanie uruchomiony w dniach:

  • 06.12.2022 r. w godzinach 10.00 – 17.00

  • 13.12.2022 r. w godzinach 10.00 – 17.00

Lokalizacja Punktu: Oświęcim, ul. Partyzantów 1 (wejście od ulicy Marii Skłodowskiej-Curie).

Asortyment darów: odzież zimowa damska i męska, odzież dziecięca, w tym niemowlęca.

Jednocześnie informujemy, że Punkt nie dysponuje żywnością i środkami higienicznymi.

 

ОГОЛОШЕННЯ

Місто Освенцім відкриває ПУНКТ РЕЧОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В ОСВЕНЦИМІ. Відновлення діяльності Пункту, яким керує Міський Центр Соціальної Опіки (MOPS) в Освенцімі, пов’язане з отриманням речових дарів, від мешканців міста Освенціма.

Пункт буде відкрито:

    • 06.12.2022 р. з 10.00 до 17.00

    • 13.12.2022 р. з 10.00 до 17.00

Розташування пункту: Освенцім, вул. Партизанів 1 (Partyzantów 1) (вхід з вул. Марії Склодовської-Кюрі).

Речові дари в пункті: жіночий та чоловічий зимовий одяг, дитячий одяг, в тому числі немовлят.

Повідомляємо, що в пункті немає продуктів харчування та засобів гігієни.


 

Zmieniony formularz wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Z dniem 1 listopada 2022r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2022r. poz. 2226).

Poniżej aktualnie obowiązujące formularze do pobrania:

Formularz wniosku:
pdf Formularz wniosku

Formularz karty osoby przyjętej do zakwaterowania:
pdf Formularz karty osoby przyjętej do zakwaterowania

Oświadczenie uzupełniające do wniosku:
pdfOświadczenie uzupełniające


 

ІНФОРМАЦІЯ

Міський Центр Соціальної Допомоги у Освенцімі повідомляє, що з 01.08.2022 р. пункт Матеріальної (Речової) Допомоги в м. Освенцім за адресою вул. Партизанів 1, буде закрито.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że od 01.08.2022r. punkt Pomocy Rzeczowej w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1 będzie nieczynny.


 

OGŁOSZENIE

Zmiany dotyczące świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Z dniem 1 lipca 2022r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1383), który uregulował kwestię składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski o w/w świadczenie mogą obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022r. i należy je złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 15 lipca 2022r. na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022r.
Wnioski złożone z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowo wprowadzono ustawowe terminy, w których należy złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie przyjętym obywatelom Ukrainy.

Na podstawie art. 13 ust. 1e i 1f ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e w/w ustawy, pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia 1 lipca 2022r., składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022r.
Wniosek złożony z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Z dniem 25 czerwca 2022r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022r. poz. 1336).

Na skutek wprowadzenia nowych regulacji gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1/ posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022r. poz. 558);
2/ posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3/ ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4/ jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5/ samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6/ jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Świadczenie, o którym mowa:
w pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
w pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy spełniającym w/w warunki przez okres dłuższy niż 120 dni nie oznacza, że świadczenie pieniężne w takim przypadku będzie każdorazowo przyznane.
Stosownie do regulacji zamieszczonej w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1383), okres wypłaty świadczenia może być przedłużony powyżej 120 dni tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.


 

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje psychologiem, który udziela konsultacji w języku ukraińskim dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili kraj w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W celu otrzymania pomocy psychologicznej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 33 847 90 27 z Panią Agnieszką Jurkiewicz-Kozak oraz z Panią Sylwią Stańczyk, które pracują w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy ul. Sobieskiego 15B, pokój nr 23.

 

ОГОЛОШЕННЯ


В Міському Центрі Соціальної Допомоги працює україномовний психолог, який може надати психологічну допомогу громадянам України, які мусили залишити країну в зв’язку з озброєним конфліктом на території цієї держави.
Для отримання психологічної допомоги необхідно звернутися за телефоном 33 847 90 27 до Агнєшкі Юркєвіч-Козак, а також до Сильвії Станьчик, які працюють в Міському Центрі Соціальної Допомоги в Освенцимі на вул. Собєскєго 15Б, кабінет № 23.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.; zwanej dalej ustawą pomocową) obywatelom Ukrainy, których pobyt jest uznawalny za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy pomocowej i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), z zastrzeżeniem, że:
- obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz o tym, że nie jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy pomocowej.
- w postępowaniu o przyznanie świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści ww. oświadczenia,
- do udzielania świadczeń właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia.

Ponadto, świadczenia z pomocy społecznej mogą być przyznawane obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy. Wówczas do składu rodziny nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium Ukrainy.

 

Міський Центр Соціальної Допомоги в Освенцимі інформує, що на підставі закону від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України в зв'язку з озброєним конфліктом на території цієї країни (Вісник законів від 2022 р. поз. 538 зі змінами; далі — Закон про пільги) громадянам України, проживання яких вважається легальним на підставі ст. 2 п. 1 Закону про пільги та які були вписані до реєстру PESEL, може бути призначено матеріальну і речову допомогу, в межах закону від 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу (тобто Вісник законів від 2021 р. поз. 2268 зі змінами), на умовах, що:
громадянин України подає заяву про ситуацію особисту, родинну, фінансову та про майно, а також про те, що не є особою, про яку йдеться в ст. 2 п. 3 Закону про пільги;
процедурою призначення пільг не передбачається перевірка родинної обстановки, якщо не виникає сумнівів щодо змісту вищезазначеної заяви;
призначення пільг є вповноваженням міської громади, де проживає особа, яка подає заяву на пільгову допомогу.

Крім того, виплати на соціальну допомогу можуть бути призначені громадянину України, який перебуває на території Республіки Польща легально, член родини якого повернувся на територію України. Тоді до складу родини не враховується член сім'ї, який повернувся на територію України.


 

OGŁOSZENIE

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w okresie od 25 – 30 kwietnia 2022r. (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) w godzinach od 10.00 do 13.00, we wtorek od 13.00 do 17.00 w punkcie Pomocy Rzeczowej w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1, nadal będą wydawane świąteczne paczki żywnościowe – do wyczerpania zapasów.

Zapraszamy rodziny – obywateli Ukrainy - którzy złożyli już wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego tj. 300zł., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu i przebywają na terenie miasta Oświęcim.

 

ОГОЛОШЕННЯ

 Міський Центр Соціальної Допомоги в Освенцимі люб'язно інформує, що в період від 25 – 30 квітня 2022 р. (понеділок, середа, четвер, п'ятниця) в годинах від 10.00 до 13.00, в вівторок від 13.00 до 17.00 в пункті Речової Допомоги в Освенцимі на вул. Партизантув 1, будуть надалі видаватися святкові продуктові набори — до вичерпання запасів.

Запрошуємо родини — громадян України — які вже подали заяви на одноразову грошову допомогу, тобто 300 злотих, в Міському Центрі Соціальної Допомоги в Освенцимі і перебувають на терені міста Освенцим.


 

Informacja

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 (tj. obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach w/w świadczenia pienieżnego, nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm/.

Świadczenie wypłacane jest z dołu za dni udzielonego zakwaterowania z wyżywieniem.

Wnioski o w/w świadczenie przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych, mieszczącym się w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1.

Obsługa Stron:
Poniedziałek 9:00-14:00
Wtorek 10:00-17:00
Czwartek 9:00-14:00
Piątek 9:00-13:00

Formularz wniosku do pobrania

Formularz karty osoby przyjętej do zakwaterowania do pobrania

Oświadczenie uzupełniające do wniosku do pobrania

Інформація

На підставі ст. 13 закону від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України в зв'язку з озброєним конфліктом на території цієї країни (Dz.U. - Урядовий Журнал від 2022 р. поз. 583 зі змінами) кожному суб'єктові, зокрема особі фізичній, що провадить домашнє господарство, яка забезпечить, за свій рахунок, житлом та харчуванням громадян України, про яких йдеться в ст. 1 п. 1 (тобто громадян України, які прибули на терени Республіки Польща з України в зв'язку з військовими діями, що проводяться на території цієї країни, а також громадян України, що мають Карту Поляка, які разом з найближчою родиною з приводу цих військових дій приїхали на територію Республіки Польща), може бути призначено, на підставі заяви, грошову компенсаціюс не довше, ніж на період 120 днів від дня приїзду громадянина України на територію Республіки Польща.

В справі вищезазначеної грошової комренсації, не видається адміністративного рішення, а також не діє закон від 14 червня 1960 р. - Кодекс адміністративного судочинства/ тобто Dz.U. - Урядовий Журнал від 2021 р. поз. 735 зі змінами.

Грошова компенсація виплачується заднім числом за ті дні, за які було надано житло з харчуванням.

Заяви на отримання вищезазначених компенсацій приймаються в Міському Центрі Соціальної Допомоги в Освенцимі у Відділі Сімейних Виплат та Справ Аліментів, який знаходиться в Освенцимі на вул. Партизантув 1 (ul. Partyzantów 1).

Обслуга Заявників:
Понеділок 9:00 — 14:00
Вівторок 10:00 — 17:00
Четвер 9:00 — 14:00
П'ятниця 9:00 — 13:00

Завантажити Бланк заяви

Завантажити Картку особи, яку забезпечили житломЗавантажити Картку особи, яку забезпечили житлом

 Завантажити Додаток до заяви


 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne dla osób udzielających schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie miasta Oświęcim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu w godzinach:

Poniedziałek 9:00-14:00
Wtorek 10:00-17:00
Czwartek 9:00-14:00
Piątek 9:00-13:00

Wnioski o świadczenia w postaci gorących posiłków w szkołach dla dzieci i młodzieży, dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie miasta Oświęcim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyjmowane są w siedzibie MOPS przy ul. Sobieskiego 15B w Oświęcimiu w godzinach:

Poniedziałek 9:00-11:00
Wtorek 09:00-11:00 i 15:00-17:00
Czwartek 9:00-11:00
Piątek 9:00-11:00

 

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, realizowane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 – 11.00 w pokoju nr 13, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy ul. Sobieskiego 15B.

Заяви про виплату громадянам України одноразової грошової допомоги відповідно до ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни приймаються з понеділка по п'ятницю з 9.00 - 11.00 в кабінеті 13 за адресою Муніципального центру соціального забезпечення в Освенцимі: вул. Собеського 15Б.


 

 

legalizacjapobytu


pomocmedyczna


pomocrzeczowa


UAMZK


su1

su2

su3


 sp1

sp2

sp3


 

UA

SOLIDARNI Z UKRAINĄ


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przekazuje poniżej informacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.

 

BAZA NOCLEGOWA


Urząd Miasta Oświęcim we współpracy ze starostą oświęcimskim Andrzejem Skrzypińskim stworzył BAZĘ NOCLEGOWĄ do której mieszkańcy Oświęcimia i właściciele obiektów noclegowych mogą zgłaszać swoje miejsca, które chcą udostępnić.
Każdy, kto dysponuje lokalem nadającym się do zamieszkania i chce przyjąć Ukraińców, może wspomóc akcję. Trzeba wysłać zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwonić pod numer 605 202 129 i podać następujące informacje:
– jakiego rodzaju to lokal: dom, mieszkanie, pokój,
– dla ilu osób może być przeznaczony,
– na jaki czas uchodźcy mogą się zatrzymać i czy pomoc jest bezpłatna czy płatna,
– jaki jest jego adres tego miejsca
– telefon kontaktowy do właściciela.

Wojewoda Małopolski  uruchomił działającą przez całą dobę INFOLINIĘ DLA UKRAIŃCÓW szukających schronienia w Małopolsce: (12) 210 20 02.
Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony rządowej koordynującej pomoc https://www.pomagamukrainie.gov.pl/

 

POMOC W FORMIE TRANSPORTU


Osoby posiadające środki transportu (autobus, bus, samochód ciężarowy) i chętne do pomocy mogą zgłosić swój wolontariat do pomocy przy transporcie darów z Małopolski lub nieodpłatnie przewieźć uchodźców z granicy z Ukrainą wszelkie informacje w tym zakresie dostępne są na stronie MAŁOPOLSKIEGO URZĄDU WOJEWÓDZKIEGO koordynującego zgłoszenia na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 

ZBIÓRKI


Zbiórka prowadzona przez Fundację GOTOWI DO DZIAŁANIA. Potrzebne rzeczy:
- materiały opatrunkowe
- żywność długoterminowa
- środki higieny (kosmetyki, pieluchy, podpaski, pasty do zębów itd.)
- nowy sprzęt kwatermistrzowski (śpiwory, łóżka polowe, koce itd.)
- koce termiczne, śpiwory, maty do spania (z pokryciem foliowym), materace, ubrania, kurtki zimowe, peleryny przeciwdeszczowe,
- środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów,
- bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca (nowe lub. wstanie idealnym),
- podpaski, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych,
- ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry
- zestaw wielorazowych naczyń kuchennych: głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, kubki,
- środki antyseptyczne/spirytus, maseczki wielorazowe,
- zapałki, baterie, zapalniczki, świece, zestawy medyczne,
- żywność: woda, produkty żywnościowe nadające się do szybkiego przygotowania, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, żywność puszkowana, makarony, płatki błyskawiczne,
- leki.

 

W ramach prowadzonej zbiórki na terenie miasta Oświęcim został zorganizowany punkt:
- od 26 lutego br. w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu, ul. J. Śniadeckiego 24, telefon: 338422575