INFORMACJA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, iż w dniu 19 maja 2021r. ze względu na prowadzone prace modernizacyjne sieci telekomunikacyjnej w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Jana III Sobieskiego 15B kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem na numery stacjonarne nie będzie możliwy.
W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu telefonując na następujące numery komórkowe:

Sekretariat: 501 463 102
Dział Pomocy Środowiskowej: 501 462 948, 508 351 074
Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej: 795 935 070
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej: 536 961 688
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ponadto informujemy, iż kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych mieszczącym się przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu pozostaje bez zmian.
Za utrudnienia przepraszamy.


 

INFORMACJA

Od 2016 r. w całym kraju działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r. Twórcy ustawy postawili sobie za cel zmniejszenie różnic w dostępie do profesjonalnej obsługi prawnej, dlatego program skierowany został do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W ramach programu w całym kraju powstało ponad 1500 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego, w których świadczona jest pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców obywatelskich, mediatorów oraz absolwentów prawa, z co najmniej trzyletnim doświadczenie w poradnictwie prawnym.
Dzięki współpracy administracji państwowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi możliwe jest wykorzystanie doświadczenia i dorobku tych ostatnich. Organizacjom pozarządowym powierzono prowadzenie 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.dogma.org.pl


 

INFORMACJA

Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.
Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.
Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi.


 

Oświęcim, dn. 15.02.2019r.

Na podstawie § 12 ust. 1 w zw. z treścią § 3 ust. 2 pkt 7 uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 5109), Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że zakończono konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026, które trwały od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 1 lutego 2021 r. i zostały przeprowadzone w formie pisemnego (w tym elektronicznego) zbierania uwag oraz zbierania uwag bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Ponadto, zapewniono możliwość telefonicznego kontaktu z pracownikami Ośrodka, których dane kontaktowe zostały zawarte w ogłoszeniu o prowadzeniu przedmiotowych konsultacji społecznych.

W ramach ww. konsultacji wpłynęła jedna uwaga dotycząca modyfikacji listy podmiotów odpowiedzialnych za realizację celów strategicznych. W konsekwencji:
- z celu strategicznego nr 4 Zwiększenie dostępu mieszkańców do opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowego stylu życia usunięto jako realizatora Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w ramach celu strategicznego nr 5 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w mieście oraz celu strategicznego nr 6 Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego zamiast Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpisano jako jednego z realizatorów Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim.


 

Z uwagi na treść § 3 ust. 2 pkt 7 uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 5109), Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026 (link do pobrania Strategii).

Treść projektu ww. dokumentu została opracowana w oparciu o zgromadzone dane, w tym wypełnione ankiety i Karty projektu, które zostały przekazane przez mieszkańców Miasta Oświęcim, a także organizacje pozarządowe, instytucje oraz inne podmioty z terenu tut. gminy.

Uwagi i opinie nt. ww. dokumentu mogą Państwo przekazać w terminie do dnia 1 lutego 2020 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w jednej z wybranych form:
- osobiście w siedzibie Ośrodka (ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim),
- listownie na adres Ośrodka (ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim),
- elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby do kontaktu:
- Pani Sylwia Stańczyk – tel. 33/ 847 90 20
- Pani Marzena Nawracaj – tel. 33/ 844 73 96


 

Uprzejmie informujemy, że:

- w dniu 24 grudnia 2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu będzie nieczynny,

- w dniu 31 grudnia 2020r. Ośrodek będzie czynny do godziny 13:00.

W pozostałe dni godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian

 

Ponadto informujemy, że w ramach podejmowanych działań informacyjnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV2 pracownicy Ośrodka nadal pełnią dyżury telefoniczne każdego dnia, również w soboty i niedziele w godz. od 7:30 do 19:00 w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

 

Numery telefonów, pod którymi udzielane są informacje:
33 8479000 oraz 507 674 569


EFS kolor 300dpi

Nasza placówka realizuje grant pn. „Bezpieczny dom – razem damy radę!” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki opieki całodobowej – Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 10.000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 1.500,00 zł wkładu własnego.
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.
W wyniku realizacji grantu zostaną zrealizowane następujące rezultaty:
1. Doposażenie stanowisk pracy personelu Schroniska oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjne (przyłbice, rękawiczki nitrylowe, płyny do dezynfekcji ciała, powierzchni, półmaski do ozonatora), a także zamontowanie dwóch dozowników do płynów dezynfekcyjnych, zwiększających poziom bezpieczeństwa w placówce.
2. Doposażenie placówki w dodatkowy sprzęt do walki z epidemią i jej skutkami, co również wpłynie na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wśród osób pozostających w kryzysie bezdomności oraz osób mających z nimi bezpośredni kontakt poprzez zastosowanie przy wejściu do placówki maty dezynfekcyjnej wraz z środkami do jej eksploatacji, a także przenośnej lampy bakteriobójczej/wirusobójczej, dzięki której będzie możliwa dezynfekcja powierzchni szczególnie narażonych na kontakt z wirusem w krótszym czasie i w sposób łatwiejszy do realizacji, niż w przypadku dotychczas stosowanego w placówce ozonatora (lampa będzie uzupełniać zabiegi wykonywane przy użyciu ozonatora).
3. Zapewnienie miejsc poza placówką osobom ubiegającym się o pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych, w związku z koniecznością odbycia kwarantanny przed przyjęciem do placówki. Po odbyciu kwarantanny osoby te zostaną przyjęte do Schroniska, gdzie będą miały zapewnione kompleksowe wsparcie, w tym w zakresie dostępu do środków ochrony indywidualnej. Planowana kwarantanna zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców placówki przy przyjęciu nowych, jak również zmniejszy liczbę osób bezdomnych przebywających poza Schroniskiem, tym samym zwiększając bezpieczeństwo społeczności osób pozostających w kryzysie bezdomności.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.


 

Projekt pn. MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi obecnie nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).
W ramach realizowanego projektu oferujemy:
-  wsparcie finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie 21.020,00 zł na każde utworzone miejsce pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2250,00 zł przez 6 miesięcy na każde utworzone miejsce pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,
- wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego mi.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

FE POWER poziom pl 1 rgb

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przystąpił do realizacji zadania pn. ,,Kooperacje przeciw COVID” w projekcie ,,Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc finansowa przyznana jest przez Województwo Małopolskie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego.


Oświęcim, dn. 14.09.2020r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuję, że uchwałą Nr XXV/390/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 5414) zmieniona została uchwała Nr LII/1007/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych.


Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu podjęli wyzwanie w ramach akcji #GaszynChallenge !!!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu został nominowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu do akcji #GaszynChallenge. Podjęliśmy wyzwanie!
Pracownicy Ośrodka zdecydowali się przekazać zebraną kwotę na leczenie Michała.
Zasady udziału w akcji są bardzo proste: wystarczy zrobić 10 pompek lub 10 przysiadów. Osoby nominowane wpłacają minimum 5 zł jeśli podejmą wyzwanie, minimum 10 zł jeśli go nie podejmą. Wykonanie wyzwania należy sfilmować, a po wykonaniu zadania można nominować do udziału kolejne 3 osoby, firmy lub instytucje.

Film z realizacji wyzwania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu nominuje:
Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu
Wyzwanie należy podjąć w ciągu 48 godzin od daty powzięcia informacji o nominacji.
Wszystkim Nominowanym życzymy powodzenia!!!


Oświęcim, dn. 10.07.2020r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że w dniach 13.07.2020 r. - 31.07.2020 r. Ogrzewalnia miejska, funkcjonująca przy Schronisku dla osób bezdomnych przy ulicy Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu, będzie nieczynna.
Niedostępność placówki w powyższym terminie wynika z konieczności wykonania prac remontowych i porządkowych, w ramach przygotowania placówki do sezonu zimowego 2020/2021.