Oświęcim, dn. 14.09.2020r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuję, że uchwałą Nr XXV/390/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 5414) zmieniona została uchwała Nr LII/1007/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych.

Ww. uchwała zmieniająca podwyższyła do 180 % kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) uprawniającego do skorzystania z pomocy, a także wysokość wsparcia udzielanego w ramach ww. Lokalnego Programu Osłonowego, tj.:
- do kwoty 600 zł na kwartał w okresie grzewczym dla osób/rodzin, których dochód nie przekracza 100 % aktualnego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- do kwoty 400 zł na kwartał w okresie grzewczym dla osób/rodzin, których dochód jest wyższy niż 100 % aktualnego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ale nie przekracza 180 % tego kryterium.

Ponadto, w uchwale zmieniającej zawarty został nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu mieszkalnego związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania przeprowadzoną nie wcześniej niż 25 lutego 2015 r.
Tekst uchwały wraz z załącznikiem określającym nowy wzór wniosku dostępny jest pod adresem:
http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6417/dokument/23577