FE POWER poziom pl 1 rgb

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przystąpił do realizacji zadania pn. ,,Kooperacje przeciw COVID” w projekcie ,,Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc finansowa przyznana jest przez Województwo Małopolskie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego.


Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz podmiotów z nimi współpracujących, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także poprawa warunków pracy pracowników placówek całodobowych prowadzonych przez Powiaty będące partnerami w projekcie, biorącymi udział we wdrożeniu modelu kooperacji w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Pomoc finansowa przyznawana była w ramach 2 komponentów wsparcia:
- komponent I - pokrycie kosztów związanych z doposażeniem stanowisk pracy w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz podmiotach współpracujących w środki ochrony indywidualnej oraz w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią;
- komponent II - udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie premii, nagród, dodatków do wynagrodzeń dla pracowników placówek całodobowych (z wyłączeniem DPS-ów), prowadzonych przez Powiaty uczestniczące w pilotażowym wdrożeniu modelu ,,Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach przedmiotowego zadania korzysta ze wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, zakup środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią.

Wysokość dofinansowania zadania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu wynosi: 32.630,00 zł.