W lutym 2018r. gmina miasto Oświęcim przystąpiła do otwartego konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 2018 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W kwietniu 2018r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu,
a gmina miasto Oświęcim zajęła wysokie 12 miejsce ze średnią ocen merytorycznych dwóch ekspertów 74,5 pkt. (dofinansowanie otrzymało 76 projektów).
Tytuł projektu: „Dajemy poMOC
Całkowity koszt projektu: 42.500,00 zł
Środki własne: 8.500,00 zł
Dotacja:34.000,00 zł
Termin realizacji projektu: czerwiec – listopad 2018r.
Podmiot realizujący zadanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

 

Głównym celem projektu jest zwiększanie dostępu do działań profilaktycznych i edukacyjnych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększanie społecznej świadomości
w zakresie przemocy domowej, podniesienie wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz umocnienie współpracy przez instytucje pomocowe i okołopomocowe pracujące na rzecz rodzin pozostających w kryzysie.

Projekt przewiduje takie działania jak:
*przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej na temat przeciwdziałania przemocy wobec małoletnich,
*prelekcje dla dzieci i młodzieży,
*świadczenie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców miasta Oświęcim,
*działania edukacyjne i integracyjne dla uczestników projektu,
*szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego/Grup Roboczych,
*obóz psychologiczno – terapeutyczny dla uczestników projektu.
Marzena Nawracaj – Koordynator projektu nr. tel. 33/ 844 73 96
Dorota Basta – Koordynator merytoryczny nr. tel. 33/ 844 73 96