Oświęcim, dn. 30.01.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. został ustanowiony wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
W ramach realizacji w/w programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


Istotnym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji, jak również osób dorosłych -
w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Udzielane wsparcie ma na celu poprawę poziomu życia rodzin oraz poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
W celu przystąpienia do w/w programu Rada Miasta Oświęcim podjęła Uchwałę nr II/14/18 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie: przystąpienia gminy Miasto Oświęcim do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.
W oparciu o przedmiotową uchwałę Rady Miasta Oświęcim ze wsparcia w formie:
-świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności,
albo
-posiłku lub pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych,
skorzystać mogą osoby i rodziny spełniające przesłanki z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1508 ze zm), których dochód nie przekracza 150% aktualnego kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

- 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 792,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPS.