Oświęcim, dn. 22.03.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w związku z ustanowieniem, uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (M.P. z 2018 r. poz. 1007), Rada Miasta Oświęcim Uchwałą Nr IV/71/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. ustanowiła program osłonowy gminy Miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 „Posiłek dla dzieci i młodzieży” (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 1153).

Ww. Program osłonowy wpisuje się w politykę społeczną gminy Miasto Oświęcim, a jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin z terenu miasta Oświęcim, które znalazły się w szczególnej sytuacji i wymagają doraźnego udzielenia wsparcia w postaci gorącego posiłku realizowanego w ramach stołówki szkolnej lub przedszkolnej. Program ten przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko z rodziny z terenu Miasta Oświęcim wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor jego szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu o potrzebie udzielenia mu doraźnej pomocy w formie gorącego posiłku. Pomoc taka ma charakter doraźny, a jej udzielenie nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej w sprawie.

Przedmiotowy Program osłonowy finansowany jest ze środków własnych gminy Miasto Oświęcim oraz z dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach wspomnianego wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.