Zarządzeniem Nr 5.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu została wyodrębniona Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej, zastępując dotychczasowy Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej.

Osoba odpowiedzialna za pracę Sekcji:

Marzena Nawracaj - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator

Kontakt: 33/844-73-96

MOPS ul. Sobieskiego 15b pok. nr 17

Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej obejmuje działania:

Wspieranie rodziny

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz 332), która na samorząd gminny nałożyła nowe zadania polegające w szczególności na:

1. Analizie sytuacji rodziny i  środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie

2. Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny

3. Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny

4. Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny

5. Pomoc w integracji rodziny

6. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny

7. Dążeniu do reintegracji rodziny

Wspieranie rodziny prowadzone jest w formie:

1. Pracy z rodziną tj:

  • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
  • terapii i mediacji
  • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych
  • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
  • organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanej dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi"
  • wsparcie i pomoc Asystenta Rodziny

2. Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka polegającej na:

  • objęciu dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego
  • wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych pomocą rodziny wspierającej

Na terenie miasta Oświęcim realizatorem zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

ul. Sobieskiego 15b, tel. 33/847-90-00

Specjalista pracy z rodziną:

Bożena Kochman tel. 33/844-73-96

Asystent rodziny:

Monika Bartula tel. 536 280 918

Halina Foks - Wysogląd tel. 796 847 243

Sylwia Kępa tel. 536 280 917

Iwona Wolf - Nowak

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Pracownicy oddelegowani do pracy w zakresie zapobiegania kryzysom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Dorota Basta - starszy pracownik socjalny (pok. nr 16)

Lucyna Butryn - starszy pracownik socjalny (pok. nr 16)

Kontakt: 33/847-90-11, 33/847-90-12

Dodatkowe informacje

Grupa wsparcia

Zatrzymać przemoc

Prezentacja

Jeśli potrzebujesz pomocy...

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową

Punkt znajduje się w siedzibie MOPS w Oświęcimiu przy ul. Sobieskiego 15b i czynny jest we wtorki od godz 1700 do godz. 1900 (dyżur prawnika oraz pracownika ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie / pracownika socjalnego).

Pomoc u prawnik wymaga wcześniejszej rejestracji.

Kontakt: 33/844-73-96

Telefon Zaufania: 795-935-070

Specjalistyczne poradnictwo

Ośrodek zapewnia specjalistyczne poradnictwo, porady i konsultacje świadczone przez: konsultanta ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz prawnika. Informujemy, że specjaliści przyjmują po wcześniejszym zapisie u pracownika Sekcji.

Kontakt: 33/844-73-96