flaga

 

Informacja.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 - 2023

Miasto Oświęcim - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie
informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu
państwa, w kwocie 231.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy i 00/100 ),
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją
w 2023 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023
(M.P. z 2018 r. poz. 1007) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomoc y społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), w szczególności
osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.


Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin
w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w posta ci zasiłku celowego
na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży
w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.


Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 r. wynosił 288.750,00 zł.


Aneksem nr 2 /2023 podwyższono wysokość otrzymanej dotacji celowej do kwoty
472.393,00 zł
(słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy
i 00/100 ), w związku z czym aktualny łączny koszt realizacji zadania w 2023 r. wynosi
590.491,00 zł
(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden
i 00/100


 

 flaga

 

Informacja.

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 51.782,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Przedmiotowa dotacja ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 r. wynosił 64.728,00 zł.


 

 flaga

 

Informacja.

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (otrzymane od Wojewody Małopolskiego), w kwocie 352.706,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), tj. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

- dożywianie dzieci,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 r. wynosi 440.883,00 zł.


 

Flaga i Godło Polski 

Informacja

 

Miasto Oświęcim - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie
informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu
państwa, w kwocie 231.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy i 00/100 ),
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją
w 2023 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023
(M.P. z 2018 r. poz. 1007) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomoc y społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), w szczególności
osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.


Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin
w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego
na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży
w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.


Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 r. wynosi 288.750,00 zł.


Aneksem nr 1/2023 podwyższono wysokość otrzymanej dotacji celowej do kwoty
326.364,00 zł
(słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 00/100 ),
w związku z czym aktualny łączny koszt realizacji zadania w 2023 r. wynosi 407.955,00 zł
(słownie: czterysta siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć i 00/100.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Flaga i Godło Polski 

Informacja

 

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 51.485,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Przedmiotowa dotacja ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosił 64.356,00 zł.

 

Aneksem nr 1/22 podwyższono wysokość otrzymanej dotacji do kwoty 102.672,00 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa i 00/100), w związku z czym aktualny łączny koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 128.340,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści i 00/100).


 

flaga.png

INFORMACJA

 

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2022 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (w formie dotacji celowej), w kwocie 77.118,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Przedmiotowa dotacja ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, tj. utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 96.398,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem i 00/100).


 

flaga

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 - 2023


Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 244.610,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset dziesięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją w 2022 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.


Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.


Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosił 388.270,00 zł.


Aneksem nr 2/2022 podwyższono wysokość otrzymanej dotacji celowej do kwoty 445.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy i 00/100), w związku z czym aktualny łączny koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 706.350,00 zł (słownie: siedemset sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt i 00/100).


 

flaga

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 - 2023


Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 244.610,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset dziesięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją w 2022 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 388.270,00 zł.
Aneksem nr 1/2022 podwyższono wysokość otrzymanej dotacji celowej do kwoty 300.679,00 zł (słownie: trzysta tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć i 00/100), w związku z czym aktualny łączny koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 477.268,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 00/100).


 

flaga

INFORMACJA


Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 51.485,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Przedmiotowa dotacja ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 64.356,00 zł.


 

flaga

INFORMACJA

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (otrzymane od Wojewody Małopolskiego), w kwocie 334.005,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące pięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), tj. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 417.506,00 zł.