Flaga i Godło Polski 

Informacja

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023

Miasto Oświęcim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie
informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 231.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy i 00/100 ), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją w 2023 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023(M.P. z 2018 r. poz. 1007) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
−dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
−dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
−osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomoc y społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin
w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 r. wynosi 288.750,00 zł.

 

 

Flaga i Godło Polski 

Informacja

 

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 51.485,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Przedmiotowa dotacja ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosił 64.356,00 zł.

 

Aneksem nr 1/22 podwyższono wysokość otrzymanej dotacji do kwoty 102.672,00 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa i 00/100), w związku z czym aktualny łączny koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 128.340,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści i 00/100).


 

flaga.png

INFORMACJA

 

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2022 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (w formie dotacji celowej), w kwocie 77.118,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Przedmiotowa dotacja ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, tj. utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 96.398,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem i 00/100).


 

flaga

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 - 2023


Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 244.610,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset dziesięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją w 2022 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.


Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.


Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosił 388.270,00 zł.


Aneksem nr 2/2022 podwyższono wysokość otrzymanej dotacji celowej do kwoty 445.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy i 00/100), w związku z czym aktualny łączny koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 706.350,00 zł (słownie: siedemset sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt i 00/100).


 

flaga

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 - 2023


Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 244.610,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset dziesięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją w 2022 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 388.270,00 zł.
Aneksem nr 1/2022 podwyższono wysokość otrzymanej dotacji celowej do kwoty 300.679,00 zł (słownie: trzysta tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć i 00/100), w związku z czym aktualny łączny koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 477.268,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 00/100).


 

flaga

INFORMACJA


Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 51.485,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Przedmiotowa dotacja ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 64.356,00 zł.


 

flaga

INFORMACJA

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (otrzymane od Wojewody Małopolskiego), w kwocie 334.005,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące pięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), tj. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 417.506,00 zł.


 

flaga

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 - 2023


Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, w kwocie 244.610,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset dziesięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją w 2022 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 388.270,00 zł.


 

flaga

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Miasto Oświęcim - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że w 2021 r. Ośrodek realizował opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, a na jego realizację otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 111.749,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 00/100).

Przedmiotowy Program miał na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.

Aneksem nr 1 ustalono wysokość otrzymanej dotacji na kwotę 15.330,60 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści i 60/100).


 

flaga

Program Asystent Rodziny na rok 2021

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w ramach „Programu Asystent Rodziny na 2021 r.” ze środków Funduszu Pracy w 2021 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez Ośrodek.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, które polegają na realizacji wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) oraz pozostawaniu w gotowości do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin, które wynika z art. 8 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. z 2020 r. poz. 1329).

Całkowita wartość realizacji zadania w 2021 r. wynosi 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset i 00/100).