flaga

 

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2019 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa, w kwocie 405.472,00 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 507.178,00 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem i 00/100).


 

 flaga

 

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2019 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (w formie dotacji celowej), w kwocie 51.597,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 250,00 zł miesięcznie.

Przedmiotowa dotacja miała na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, tj. utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 64.497,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem i 00/100).


 

 flaga

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2020 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (w formie dotacji celowej), w kwocie 50.795,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 250,00 zł miesięcznie.

Przedmiotowa dotacja miała na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, tj. utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 63.494,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery i 00/100).


 

 flaga

 

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2020 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa, w kwocie 400.247,00 zł (słownie: czterysta tysięcy dwieście czterdzieści siedem i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 500.309,00 zł (słownie: pięćset tysięcy trzysta dziewięć i 00/100).