flaga

 

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2017 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa, w kwocie 507.184,00 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2017 r. wyniósł 633.980,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt i 00/100).


 

 flaga

 

Program asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2017

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2017 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie w kwocie 65.925,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć i 00/100), w tym środki z Funduszu Pracy w kwocie 44.151,84 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden i 84/100) oraz dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 21.773,16 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy i 16/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na pokrywaniu kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” przewidywał wsparcie finansowe gmin i powiatów w zakresie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Celem Programu było wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Ponadto założeniem Programu było stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu wspierania tempa procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2017 r. wyniósł 98.396,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć i 00/100).


 

 flaga

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2017 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (w formie dotacji celowej), w kwocie 503.940,00 zł (słownie: pięćset trzy tysiące dziewięćset czterdzieści i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (t.j. M.P. z 2015 r. poz. 821 ze zm.) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidywał wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2017 r. wyniósł 804.200,00 zł (słownie: osiemset cztery tysiące dwieście i 00/100).


 

 flaga

 

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2018 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa, w kwocie 405.472,00 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 507.178,00 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem i 00/100).


 

 flaga

 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2018 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (w formie dotacji celowej), w kwocie 463.500,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (t.j. M.P. z 2015 r. poz. 821 ze zm.) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidywał wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 741.000,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy i 00/100).


 

 flaga

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 - 2023

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2019 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 430.788,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniosła 683.790,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt i 00/100).


 

 flaga

 

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2019 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa, w kwocie 405.472,00 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 507.178,00 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem i 00/100).


 

 flaga

 

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2019 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (w formie dotacji celowej), w kwocie 51.597,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 250,00 zł miesięcznie.

Przedmiotowa dotacja miała na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, tj. utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2019 r. wyniósł 64.497,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem i 00/100).


 

 flaga

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2020 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (w formie dotacji celowej), w kwocie 50.795,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) polegającego na wypłacie dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 250,00 zł miesięcznie.

Przedmiotowa dotacja miała na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, tj. utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 63.494,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery i 00/100).


 

 flaga

 

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w 2020 r. gminie Miasto Oświęcim przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa, w kwocie 400.247,00 zł (słownie: czterysta tysięcy dwieście czterdzieści siedem i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 500.309,00 zł (słownie: pięćset tysięcy trzysta dziewięć i 00/100).