„PRZEMOC W RODZINIE ŁAMIE TWOJE PODSTAWOWE PRAWA”

Przemoc w rodzinie jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie lub zaprzestanie działania skierowane przeciw członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody. Termin ten określa wszystkie formy złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić. To jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiej osoby lub też zaniechanie działań niezbędnych do ochrony zdrowia i życia najbliższych. Przemoc nie jest dziełem przypadku, to intencjonalne zachowanie, które ma na celu uzyskanie czegoś od innej osoby wbrew jej woli lub skrzywdzenie. Należy pamiętać, że jeśli raz doszło do przemocy tj. gdy ktoś przekroczył granicę w kontaktach z bliską osobą, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż powtórzy to po raz kolejny. Przemoc przybiera charakterystyczny schemat. Zjawisko to zostało nazwane „cyklem przemocy”.
- Faza narastającego napięcia
- Faza ostrej przemocy
- Faza „Miodowego miesiąca”
Każda przemoc wymaga zdecydowanego przeciwstawienia się jej – jeśli tego nie zrobisz przemoc będzie się ciągle rozwijała i wzmacniała. Nie musisz tego znosić i samodzielnie radzić sobie z tym problemem. Przerwij milczenie, zwróć się o pomoc do instytucji wspierających osoby doświadczające przemocy domowej. Droga do życia bez przemocy nie jest drogą łatwą – będzie wymagać od CIEBIE konsekwencji, cierpliwości i zaangażowania. Nie zniechęcaj się i nie rezygnuj – Twoje życie jest w Twoich rekach i od Ciebie zależy jakie będzie. Nie zatrzymana w porę przemoc z czasem narasta i eskaluje, z każdym kolejnym cyklem poziom agresji sprawcy narasta.
Rodzina funkcjonuje prawidłowo, gdy wszyscy jej członkowie respektują wzajemnie swoje podstawowe prawa, okazują sobie miłość i szacunek oraz stwarzają możliwość do rozwoju. Sprawca przemocy to często osoba z najbliższej rodziny np. mąż, żona, dorosłe dziecko lub wnuk, a ofiara nie chce uwierzyć, że intencją sprawcy było skrzywdzenie jej. Pojawiają się usprawiedliwienia, które powstrzymują od skorzystania z pomocy innych.

PAMIĘTAJ ! PRAWO JEST PO TWOJEJ STRONIE! PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA. PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA JEST PRZEŁAMANIE IZOLACJI I MILCZENIA!

Dlatego też jeśli Twój partner lub inny członek rodziny nie przestrzega przysługujących Ci praw, jeśli w Twojej rodzinie dochodzi do przemocy, nie pozostawaj bierna – zwróć się o pomoc do specjalistów.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy ul. Jana III Sobieskiego 15b działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
Punkt czynny jest w każdy wtorek miesiąca od godziny 17:00 do 19:00.

Oferujemy:
specjalistyczne poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
bezpłatne wsparcie prawne;
udział w spotkaniach samopomocowej Grupy Wsparcia Dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie

Telefon zaufania (czynny w godzinach pracy MOPS oraz Punktu)
795 935 070


GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ


Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, z którym związane są liczne przekonania silnie zakorzenione w społeczeństwie. Mają one zazwyczaj charakter stereotypów i mitów, które często wyznaczają powszechne rozumienie przyczyn przemocy w domu, jej akceptację oraz także kreują postawy społeczeństwa wobec ofiar. "Ciepło rodzinne osiąga niekiedy temperaturę ognia piekielnego" - to obrazowe stwierdzenie Richarda J. Gellesa, badacza przemocy wewnątrzrodzinnej (W. Badura - Madej „Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, poradnik dla pracowników socjalnych”, Wyd. Śląsk, Katowice 1999r, s. 114.). Cytat ten trafnie oddaje zagrożenie i cierpienie, na jakie narażone są osoby doświadczające przemocy ze strony swoich najbliższych. Osoby krzywdzone są często izolowane przez sprawcę przemocy, niejednokrotnie jednak same unikają kontaktów społecznych. Uważają, że ich sytuacja jest tak wyjątkowa, że nikt nie rozumie ich cierpienia, ponadto dodatkową blokadą do szukania wsparcia jest ogromne poczucie wstydu i nierzadko poczucie winy za sytuację rodzinną. Uczestnictwo w grupie wsparcia umożliwia tym osobom wyjście z izolacji i zapoczątkowanie zmiany, uświadamia, iż ich sytuacja nie jest jednostkowa, że dotyczy wielu innych osób z różnych środowisk i o różnym statusie społecznym. Celem grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie jest wspieranie we wzmocnieniu psychiki członków grupy, pomoc w osiągnięciu poczucia kontroli nad wydarzeniem i wyzbyciu się samooskarżania, zwiększania ich zaradności życiowej, mobilizacja do zmiany życia oraz propagowanie i wdrażanie w życie innych form pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu od 2010 roku w ramach Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie prowadzone są spotkania samopomocowej Grupy Wsparcia Dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, które odbywają się dwa razy w miesiącu, obecnie w drugi i ostatni wtorek miesiąca od godziny 17:00 do 19:00 w siedzibie MOPS przy ul. Jana III Sobieskiego 15B, pokój nr 16. Harmonogram spotkań grupy znajduje się na stronie internetowej MOPS Oświęcim: www.mops-oswiecim.pl, szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:
33/847 90 12;
33 847 90 11;
33/844 73 96,
795 935 070

Spotkania grupy prowadzi starszy pracownik socjalny Pani Dorota Basta – przy czym raz w miesiącu wspólnie z psychologiem Panią Sylwią Kępa.

Harmonogram grupy wsparcia na 2018r.