Schronisko dla osób bezdomnych w Oświęcimiu działa jako Ośrodek wsparcia dla bezdomnych mężczyzn i wchodzi w strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Jest instytucjonalną formą pomocy przeznaczoną dla bezdomnych mężczyzn, mających ostatnie miejsce stałego zameldowania na terenie miasta Oświęcim.
Osobom bezdomnym udziela się schronienia na podstawie decyzji administracyjnej podmiotu kierującego – Dyrektora Ośrodka, na wniosek osoby bezdomnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Decyzję wydaje się na czas określony, jednak po jej upływie można starać się o przedłużenie trwania pobytu w placówce. Każdy mężczyzna przebywający w ośrodku realizuje kontrakt socjalny.
W placówce znajduje się 40 miejsc noclegowych rozmieszczonych w pokojach 2, 3, 4 i 8 osobowych. Dodatkowo w okresie jesienno - zimowym istnieje możliwość uruchomienia 5 dostawek.
Ośrodek jest czynny całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.
Głównym celem Schroniska jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezdomnych, polegająca na wspieraniu tych osób w wychodzeniu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności życiowej. Celami szczegółowymi realizowanymi w Schronisku są:
- objęcie osób bezdomnych schronieniem i kompleksowym wsparciem,
- poprawa jakości życia osób bezdomnych i praca nad wzrostem motywacji do zmiany sposobu życia tych osób,
- poprawa sytuacji osób bezdomnych przebywających w mieście Oświęcim,
- zwiększenie uczestnictwa i aktywności osób bezdomnych w działaniach, ukierunkowanych na poprawę ich sytuacji życiowej,
- przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.
Do zadań realizowanych w Schronisku należą:
- zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym go pozbawionym,
- zabezpieczenie finansowe w oparciu o rozeznaną indywidualną sytuację osoby bezdomnej,
- zaspokojenie podstawowych potrzeb higienicznych,
- zapewnienie niezbędnej odzieży i wyposażenia umożliwiającego samodzielność w Schronisku,
- umożliwienie przygotowywania posiłków osobom bezdomnym, w tym jednego ciepłego,
- organizacja wsparcia specjalistycznego,
- organizacja działań środowiskowych, mających na celu integrację społeczną,
- aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych,
- prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób bezdomnych,
- współpraca z instytucjami, organizacjami, związkami wyznaniowymi, przedsiębiorcami itp. w zakresie poprawy sytuacji osób bezdomnych,
- inne wsparcie wynikające z rozeznanych potrzeb osób bezdomnych i możliwości finansowych Ośrodka, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, wspierającego reintegrację społeczną i zawodową osób bezdomnych.
Oprócz schronienia w placówce udzielana jest pomocy w postaci pracy socjalnej, rzeczowej, finansowej, edukacyjnej i środowiskowej. Mężczyźni przebywający w Schronisku mają możliwość korzystania urządzeń sanitarnych, aneksu kuchennego i Świetlicy. W placówce panuje określony porządek dnia. Cisza nocna trwa w godzinach od 22:00 do 6:00.
W ramach współpracy ze społecznością lokalną pozyskiwane są przez użytkowników Schroniska dary na rzecz osób bezdomnych w postaci np. odzieży, produktów spożywczych, artykułów chemicznych, tekstyliów itp. Użytkownicy Schroniska są motywowani nie tylko do podejmowania działań na rzecz wywołania pozytywnych zmian w swoich funkcjonowaniu, ale również do uczestniczenia w życiu społecznym miasta, poprzez włączanie się w pomoc w trakcie imprez lokalnych, transporcie darów, przeprowadzkach osób objętych pomocą MOPS itp.
W Schronisku pracują:
- Pracownik socjalny,
- Opiekunowie.
Kadrę Schroniska dla osób bezdomnych uzupełniają specjaliści, realizujący wsparcie merytoryczne, przewidziane w prowadzonych projektach socjalnych.
Pracą placówki koordynuje Starszy specjalista pracy socjalnej.
W pomieszczeniach Schroniska dla osób bezdomnych funkcjonuje:
- Łaźnia miejska - przeznaczona dla osób bezdomnych przebywających poza placówką oraz mieszkańców miasta Oświęcim, którzy w swoich zasobach mieszkaniowych nie dysponują odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi lub nie posiadają takich pomieszczeń. Łaźnia Miejska wyposażona jest w pralkę, kabiny prysznicowe, umywalkę oraz toalety. Pomieszczenie jest czynne w godzinach otwarcia Schroniska, czyli od godziny 600 do 2200.
- Ogrzewalnia miejska - mogą przebywać w niej będący pod wpływem alkoholu pełnoletni, bezdomni mężczyźni z terenu miasta Oświęcim, a w okresie ochronnym, w sytuacjach stanowiących zagrożenia zdrowia lub życia, na jedną noc może zostać przyjęta osoba spoza terenu miasta. W pomieszczeniu może przebywać maksymalnie 12 osób. Ogrzewalnia czynna jest od godziny 1700 do 800. Podczas procesu przyjmowania osoby bezdomnej do Ogrzewalni zostaje ona ona poddana w Łaźni Miejskiej procesowi dezynfekcji i dezynsekcji. Oprócz schronienia w Ogrzewalni udzielana jest pomocy w postaci pracy socjalnej i rzeczowej. Pobyt w Ogrzewalni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. W ramach prowadzonej pracy socjalnej mężczyźni motywowani są do utrzymywania abstynencji, podjęcia terapii oraz ubiegania się o miejsce w Schronisku.
Dodatkowe formy pomocy:
Użytkownicy Schroniska dla osób bezdomnych objęci są „Programem pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015-2020”, w ramach którego prowadzone są działania w obszarze pracy socjalnej, terapii uzależnień, terapii zajęciowej i instruktażu zawodowego. Powyższy program ma jednakże znacznie szerszy zasięg, część działań skierowanych jest do mieszkańców miasta Oświęcim.
W ramach powyższego Programu corocznie w Schronisku dla osób bezdomnych realizowane są działania prowadzone w ramach projektów socjalnych, które uzupełaniają wsparcie oferowane w Schronisku. W bieżącym roku uruchomiono wsparcie terapeutyczne, którego celem jest wspieranie osób borykających się z uzależnieniem w zakresie prowadzenia trzeźwego trybu życia poprzez indywidualne konsultacje, wykłady profilaktyczne oraz grupę samopomocową o charakterze edukacyjnym.
Celem nadrzędnym prowadzonych projektów socjalnych jest wieloaspektowa praca z osobą bezdomną w zakresie wspierania jej w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego, nabywania niezbędnych kompetencji społecznych, kształtowania umiejętności w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, by docelowo mogła wyjść z systemu pomocy społecznej.
W Schronisku także prowadzone są projekty socjalne. W roku 2016 był realizowany projekt pn. „Rozpocznij tam gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz.”. Natomiast w bieżącym roku został uruchomiony projekt socjalny pn.„Wstań, nie skupiaj się na swoich słabościach i wątpliwościach, żyj wyprostowany!”, w ramach którego prowadzone są następujące działania:
- Edukacyjne - mające na celu zdobycie umiejętności manualnych, prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwinięcie kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wzięcie udziału w zajęciach kulinarnych, rękodzielniczych, treningu budżetowym, czy też zajęciach, których celem będzie poprawa estetyki otoczenia wokół budynku Schroniska.
- Środowiskowe - w ramach których ważnym elementem będzie rozwijanie umiejętności współpracy, a także promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Wśród zaplanowanych działań znalazły się: Śniadanie Wielkanocne, Wigilia, ognisko integracyjne wraz z grami zespołowymi i integracyjnymi, wyjście do kina i kręgielni.


Dane teleadresowe:
Schronisko dla osób bezdomnych
ul. Dąbrowskiego 139
32 – 600 Oświęcimia
tel. 33 842 03 65 lub690 920 478

Pracownicy:
Barbara Sporysz – Pracownik socjalny
Anna Kajdas – Starszy opiekun
Patrycja Abramowska - Opiekun
Małgorzata Firlejczyk – Opiekun
Kamila Rychel – Opiekun
Beata Sołtys – Młodszy opiekun

Koordynator Sekcji Pomocy Instytucjonalnej: Ewa Ocylok - Starszy specjalista pracy socjalnej
ul. Sobieskiego 15b
pok. 13
tel. (033) 847 90 25, 790 517 196.