Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim realizuje:

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SPRAW ALIMENTACYJNYCH MOPS

Siedziba działu:

ul. Partyzantów 1, 32-600 Oświęcim

 

Obsługa stron:

Poniedziałek 1100- 1400

Wtorek 1200 - 1700

Środa - DZIEŃ WEWNĘTRZNY

Czwartek 1100- 1400

Piątek 700- 1100

 

Kontakt świadczenia rodzinne:

tel. 033/844 71 91 do 92

fax. 033/844 71 97

RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:
Świadczenia rodzinne są przyznawane na wniosek osoby uprawnionej w przypadku spełnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a) urodzenia dziecka
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
c) samotnego wychowywania dziecka
d) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
f) rozpoczęcia roku szkolnego
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

2. świadczenia opiekuńcze:
a) zasiłek pielęgnacyjny
b) specjalny zasiłek opiekuńczy
c) świadczenie pielęgnacyjne

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

4. świadczenie rodzicielskie

KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO POBIERANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej niezależnie od jej dochodów.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie uprawnionej niezależnie od jej dochodów.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie uprawnionej niezależnie od jej dochodów.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE:
Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne (art. 26 .

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa doświadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Wniosek o jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem:
d) jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
e) jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
f) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
(przyznawany na okres od września danego roku kalendarzowego do końca czerwca następnego roku kalendarzowego)
g) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
h) zasiłku pielęgnacyjnego
(przyznawany na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony)
i) świadczenia pielęgnacyjnego
(przyznawane na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony)
j) świadczenia rodzicielskiego
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.
Okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada danego roku kalendarzowego do końca października następnego roku kalendarzowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także innych osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczeń.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:
1. osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2. dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, która występuje o przyznanie świadczeń, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny;

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

1. Wniosek i załączniki do wniosku składane za pomocą systemu teleinformatycznego opatruje się:
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
2. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechanizmów określonych powyżej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
(tj. kserokopię dowodu osobistego, którą potwierdzi za zgodność z oryginałem pracownik podmiotu realizującego świadczenia rodzinne);
2. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
3. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
4. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:
- prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
- prawomocne orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację,
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
- zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia,
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

INFORMACJA
Wnioski o przyznanie:
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego),świadczenia rodzicielskiego,świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą być składane elektronicznie za pośrednictwem PIU Emp@tia pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl