OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy dot. niekaralności

Oświadczenie wykonawcy w zakresie doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi w zakresie "Przygotowywania i wydawania gorących posiłków klientom MOPS w Oświęcimiu w 2021 roku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023."

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - menu dla dzieci i młodzieży

Załącznik nr 2a - menu dla osób dorosłych

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 - plan żywieniowy MOPS dzieci

Załącznik nr 6 - plan żywieniowy MOPS dorośli

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest przeprowadzenie instruktażu zawodowego dla pięciu osób wraz z praktycznymi warsztatami w zakresie nauki wykonywania podstawowych prac remontowo - budowlanych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Załącznik nr 1 - formularz oferty.

Załącznik nr 2 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekaralności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest świadczenie indywidualnych konsultacji dla osób borykających się z problemem uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu oraz przygotowanie i wygłoszenie wykładów profilaktycznych z elementami warsztatu (tematyka: profilaktyka uzależnień od alkoholu, innych  środków psychoaktywnych, leków, budowanie strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysu).

Zaproszenie - indywidualne konsultacje i wykłady profilaktyczne.

Załącznik nr 1 - formularz oferty.

Załącznik nr 2 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekaralności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi w zakresie "Przygotowywania i wydawania gorących posiłków klientom MOPS w Oświęcimiu w 2020 roku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami

Plan żywieniowy (dzieci)

Plan żywieniowy (osoby dorosłe)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi polegające na przeprowadzeniu indywidualnych usług terapeutycznych w postaci indywidualnych konsultacji dla osób borykających się z problemem uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu, oraz przygotowaniu i wygłoszeniu wykładów profilaktycznych z elementami warsztatu (tematyka profilaktyka uzależnień od alkoholu, innych środków psychoaktywnych, leków, budowanie strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysu).

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu instruktażu zawodowego wraz zpraktycznymi warsztatami w zakresie wykonywania podstawowych prac remontowo - budowlanych dla 2 osób.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.