OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.
Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy w zakresie doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi w zakresie „Przygotowywania i wydawania gorących posiłków klientom MOPS w Oświęcimiu w 2022 roku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załacznik nr 2 - menu dla dzieci i młodzieży

Załącznik nr 2a - menu dla osób dorosłych

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 - plan żywieniowy (dzieci)

Załącznik nr 6 - plan żywieniowy (osoby dorosłe)

Zmiana do zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych i częściowo rozprowadzeń zimnej wody w budynku Domu Socjalnego w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Karta nadzoru autorskiego, projekt wykonawczy, przedmiar robót (pomocniczo)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

 

Miasto Oświęcim- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest przeprowadzenie instruktażu zawodowego dla 4 osób wraz z praktycznymi warsztatami w zakresie nauki wykonywania podstawowych prac remontowo-budowlanych.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 3- oświadczenie o niekaralności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OGŁOSZENIE

Miasto Oświęcim- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi polegające na :
1. Prowadzeniu indywidualnych konsultacji dla osób borykających się z problemem uzależnienia, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu- do 30 godzin zegarowych realizowanych w czasie trwania umowy.
2. Przygotowaniu i wygłoszeniu wykładów profilaktycznych z elementami warsztatu (tematyka profilaktyka uzależnień od alkoholu, innych środków psychoaktywnych, leków, budowanie strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysu). Każdy wykład trwający po 2 godziny edukacyjne skierowany do osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego (osoby dorosłe)- 3 wykłady z zachowaniem obostrzeń związanych z pandemią (wykłady w mniejszych grupach) w czasie trwania umowy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Załącznik nr 3- oświadczenie o niekaralności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy dot. niekaralności

Oświadczenie wykonawcy w zakresie doświadczenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi w zakresie "Przygotowywania i wydawania gorących posiłków klientom MOPS w Oświęcimiu w 2021 roku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023."

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - menu dla dzieci i młodzieży

Załącznik nr 2a - menu dla osób dorosłych

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 - plan żywieniowy MOPS dzieci

Załącznik nr 6 - plan żywieniowy MOPS dorośli

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest przeprowadzenie instruktażu zawodowego dla pięciu osób wraz z praktycznymi warsztatami w zakresie nauki wykonywania podstawowych prac remontowo - budowlanych.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Załącznik nr 1 - formularz oferty.

Załącznik nr 2 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekaralności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.