Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu został utworzony Uchwałą Nr XVIII/81/91 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 18 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Oświęcim działającą w formie jednostki budżetowej.

Ogólną organizację i przedmiot działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu określa Statut nadany mu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwałą Nr XXII/444/12 z dnia 27 czerwca 2012r.

Ośrodek realizuje przypisane mu zadania, gospodaruje wydzielonym mu majątkiem stanowiącym część mienia komunalnego.

Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Jana III Sobieskiego 15b w Oświęcimiu. Ponadto Ośrodek prowadzi swoją działalność również w budynkach przy ul.: Partyzantów 1, Dąbrowskiego 139, Leszczyńskiej 2 oraz Obozowej 43.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz 593 ze zm.). Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu. Wniosek w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społęcznej należy złożyć na dzienniku podawczym w sekretariacie Ośrodka lub zgłosić ustnie do protokołu w Dziale Pomocy Środowiskowej pracownikowi socjalnemu prowadzącemu sprawy mieszkańców z danej ulicy. Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Oświęcimiu mieści się w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 15 b. Dział Pomocy Środowiskowej pracuje w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz piątek w godzinach od 7:00 do 13:00 z tym, że strony są przyjmowane w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 11:00, oraz wtorki w godzinach od 9:00 do 11:00 i dodatkowo od 15:00 do 17:00. Po godzinie 11:00 pracownicy socjalni wykonują obowiązki służbowe w terenie. Decyzje administracyjne w sprawach przyznania świadczeń pomocy społecznej są wydawane w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 11:00 w pok. nr 9.

Istnieje możliwość wcześniejszego ustalenia terminu wizyty w siedzibie Ośrodka przy ul. Jana III Sobieskiego 15B za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej (adres: mops.biuro@oswiecim.biz) lub telefonicznie:

33 847 90 00
33 847 90 01
33 847 90 22 do 24
33 847 90 13 do 19

Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych tut. Ośrodka, mieszczący się przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu, prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów: poniedziałek 11:00 - 14:00, wtorek 12:00 - 17:00, czwartek 11:00 - 14:00 oraz w piątek 7:00-11:00 bez konieczności uprzedniego ustalania terminu wizyty.

Świadczenia rodzinne są przyznawane w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. - Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992). Świadczenia rodzinne są udzielane wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych może zostać złożony osobiście w budynku przy ulicy Partyzantów 1 lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski do Ośrodka można składać za pośrednictwem elektronicznego urzędu podawczego.

Zobacz również: